REKLAMA
Anywhere logo

regulamin

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Usługa dostępna jest pod adresem www.anywhere.pl. Usługa świadczona jest przez Anywhere.pl Marcin Ranuszkiewicz z siedzibą w Gdańsku przy ul. Stanisława Skarżyńskiego 3C lok. 1 /80-463/ NIP: 8451212257, REGON: 015430275.
 2. Serwis Anywhere.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu Anywhere.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Anywhere.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystając z Serwisu Anywhere.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Regulacje zawarte w Regulaminie służą̨ w szczególności zapewnieniu prywatności Użytkowników, ochronie gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych.
 5. W ramach Serwisu Usługodawca współpracuje z Podmiotami komercyjnymi udostepniającymi Użytkownikom własne treści/serwisy. Użytkownicy mogą̨ skorzystać́ z usług świadczonych przez Podmioty komercyjne z zastrzeżeniem, że do takich usług stosuje się̨ regulaminy poszczególnych serwisów udostępnianych przez Podmioty komercyjne. Do usług świadczonych przez Usługodawcę stosuje się̨ postanowienia Regulaminu.

II. DEFINICJE

 1. Serwis/Anywhere.pl – oznacza usługi dostępne przez stronę internetową www.anywhere.pl.
 2. Usługa – oznacza usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu polegające w szczególności na:
 3. udostępnianiu informacji w postaci artykułów, wywiadów, materiałów promocyjnych,
 4. udostępnieniu informacji na temat Podmiotów komercyjnych, tj.:
 5. • adresów, danych kontaktowych oraz oferty produktowej Podmiotów komercyjnych,
 6. • ofert promocyjnych oferowanych Użytkownikom przez Podmioty komercyjne (Promocje),
 7. udostępnieniu możliwości wprowadzania do Serwisu przez Podmioty komercyjne wizytówek i ofert dotyczących ich działalności.
 8. udostępnieniu Blogerom powierzchni do publikowania stworzonych przez nich treści/dzieł.
 9. Usługodawca – oznacza firmę Anywhere.pl Marcin Ranuszkiewicz.
 10. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Anywhere.pl.
 11. Podmiot komercyjny- oznacza firmę posiadającą Konto firmowe w Anywhere.pl.
 12. Bloger- oznacza każdą osobę fizyczną, która korzysta z udostępnionej przez Usługodawcę powierzchni w celu publikowania swoich treści/dzieł w Serwisie.
 13. Produkt- oznacza towar lub usługę prezentowaną przez Podmiot komercyjny w Serwisie.
 14. Konto- oznacza Konto Użytkownika, Konto Podmiotu komercyjnego oraz Konto Blogera.
 15. Regulamin –oznacza niniejszy Regulamin. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

III. ZASADY DOSTEPU DO APLIKACJI ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług świadczonych w ramach Serwisu wymagana jest: przeglądarka Microsoft Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Google Chrom w wersji 13.0 lub wyższej, Opera w wersji 11.0 lub wyższej, Safari w wersji 5.0 lub wyższej bądź FireFox Mozilla 7.0.1 lub wyższej oraz włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi JavaScript oraz plików cookies.
 2. W Serwisie mogą zostać wykorzystane następujące technologie: Java, JavaScript, Adobe Flash, cookies.

IV. USŁUGI

 1. W ramach Serwisu świadczone są następujące Usługi:
 2. udostępnianie Użytkownikom informacji w postaci artykułów, wywiadów, materiałów promocyjnych,
 3. udostępnienie Użytkownikom informacji na temat Podmiotów komercyjnych,
 4. • adresów, danych kontaktowych oraz oferty produktowej Podmiotów komercyjnych,
 5. • ofert promocyjnych oferowanych Użytkownikom przez Podmioty komercyjne (Promocje),
 6. udostępnienie możliwości wprowadzania do Serwisu przez Podmioty komercyjne wizytówek i ofert dotyczących ich działalności.
 7. udostępnienie Blogerom powierzchni do publikowania stworzonych przez nich treści/dzieł.
 8. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu poprzez rozbudowanie go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników oraz modyfikację istniejących już funkcjonalności.

V. KORZYSTANIE Z USŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna oraz osoba prawna, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Anywhere.pl, zakończoną skutecznym założeniem Konta.
 2. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e-mail i strony Anywhere.pl do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji, a także w dziale Pomocy.
 3. Podmioty komercyjne podczas rejestracji mogą uzupełnić swoje konto o dane firmowe, które umożliwią Usługodawcy automatyczne wystawienia Faktury VAT po opłaceniu przez Podmiot komercyjny wybranego abonamentu.
 4. Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta, a co za tym idzie Profilu i Strony Użytkownika o danym Loginie (Nick) zarezerwowanym czasowo dla tej osoby w Anywhere.pl jeżeli ostateczna aktywacja Konta nie zostanie dokonana w okresie trzech dni od otrzymania wiadomości e-mail z informacjami o kolejnych krokach niezbędnych do skutecznego założenia Konta.
 5. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Anywhere.pl. Niedozwolone jest udostępnianie Konta innym osobom.
 6. W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu, dane wprowadzane przez Użytkownika powinny być zgodne z rzeczywistością.

VI. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Z UŻYTKOWNIKIEM

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta w momencie wyświetlenia pierwszego okna Serwisu poprzez wpisanie przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystanie przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 poniżej.
 2. Rozwiązanie umowy następuje w momencie wyjścia ze stron Serwisu.
 3. Umowa o świadczenie Usług dotyczących udostępnienia Blogerom powierzchni do publikowania stworzonych przez nich treści/dzieł zostaje zawarta w momencie założenia Konta w Serwisie. Rozwiązanie umowy z Blogerem następuje z dniem usunięcia przez niego Konta w Serwisie oraz w sytuacjach opisanych w pkt X ust. 7 Regulaminu.
 4. Zawieranie i rozwiazywanie umów pomiędzy Usługodawcą a Podmiotami komercyjnymi reguluje pkt X Regulaminu.

VII. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
 3. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie,
 4. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
 5. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 6. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Serwisu.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniając poprawność jego działania. Usługodawca nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Serwisu, jak również ich bezbłędnego działania.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 3. poprawność i aktualność danych zawartych w bazach danych Podmiotów komercyjnych w Anywhere.pl oraz za ich wybór lub przydatność do konkretnych celów,
 4. decyzje lub działania jakie Użytkownik podejmie na podstawie danych zawartych w Anywhere.pl oraz za ich wybór lub przydatność do konkretnych celów,
 5. niewłaściwe i nie zawinione przez Usługodawcę działanie mechanizmów Anywhere.pl,
 6. zawartość oferty udostępnianej przez Podmioty komercyjne w Serwisie,
 7. wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Anywhere.pl o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Anywhere.pl zgodnie z jego przeznaczeniem,
 8. brak autentyczności informacji i danych podawanych przez Użytkowników i Podmioty komercyjne w Anywhere.pl lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom,
 9. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, o ile nastąpiło to z winy Użytkownika,
 10. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
 11. informacje pobrane przez Użytkownika z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika,
 12. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
 13. szkody będące skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich,
 14. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.
 15. treści przekazywane i publikowane na łamach Anywhere.pl przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz ich autentyczność,
 16. utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Usługodawcy, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 17. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 18. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody związane z zawarciem lub niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy pomiędzy Podmiotem komercyjnym a Użytkownikiem.
 19. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

IX. OŚWIADCZENIE PODMIOTU KOMERCYJNEGO

 1. Podmiot komercyjny oświadcza i gwarantuje Usługodawcy, że:
 2. prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową związaną z produkcją i sprzedażą lub wyłącznie sprzedażą Produktów,
 3. przysługują mu wszelkie prawa do wszelkich znaków towarowych, logotypów oraz innych oznaczeń wykorzystywanych przez niego w ramach korzystania przez niego z Usługi, a wykorzystanie ich w ramach korzystania przez niego z Usługi nie stanowi naruszenia prawa, naruszenia praw osób trzecich ani dobrych obyczajów,
 4. prezentowane przez niego Produkty w Anywhere.pl nie naruszają prawa, praw osób trzecich ani dobrych obyczajów, w szczególności sprzedaż Produktów przez Sprzedającego nie wymaga uzyskania jakiegokolwiek zezwolenia ani uzyskania jakiejkolwiek innej decyzji administracyjnej.
 5. Podmiot komercyjny ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczane przez siebie materiały i informacje w Serwisie.

X. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY Z PODMIOTEM KOMERCYJNYM

 1. Umowa pomiędzy Podmiotem komercyjnym a Usługodawcą zostaje zawarta na czas określony, tj. 6 albo 12 miesięcy, w zależności od wybranego abonamentu.
 2. Ceny abonamentów przedstawione są w Cenniku znajdującym się na stronie www.anywhere.pl. Każda zmiana cennika umieszczonego w Serwisie nie stanowi zmiany Regulaminu Serwisu.
 3. Usługodawca dopuszcza możliwość rozdysponowania dowolną ilością kuponów promocyjnych uprawniających do obniżenia ceny abonamentów wskazanych w cenniku.
 4. Płatności z tytułu abonamentu realizowane są za pośrednictwem serwisu Dotpay.
 5. Po otrzymaniu opłaty z tytułu abonamentu, Usługodawca wystawia Podmiotowi komercyjnemu fakturę VAT, która jest doręczana Podmiotowi komercyjnemu w formie elektronicznej na podany przez niego podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Po upływie wybranego okresu abonamentowego, w celu dalszego korzystania z Usług Serwisu, Podmiot komercyjny zobowiązany jest do opłacenia abonamentu na dalszy, z góry określony okres.
 7. Usługodawca może rozwiązać umowę z Podmiotem komercyjnym poprzez wypowiedzenie jej ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez usunięcie konta Podmiotu komercyjnego i zablokowanie dostępu do Serwisu, jeżeli Podmiot komercyjny:
 8. narusza postanowienia Regulaminu,
 9. podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie,
 10. podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do Serwisu,
 11. dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Serwisu,
 12. działa na szkodę Właściciela,
 13. treści publikowane przez Podmiot Komercyjny naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
 14. podał nieprawdziwe dane, o których mowa w pkt. V Regulaminu.
 15. W przypadkach nieprawidłowości wskazanych w pkt. 7 powyżej, uiszczona przez Podmiot komercyjny opłata abonamentowa nie jest zwracana.

XI. KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEZ PODMIOT KOMERCYJNY

 1. Umożliwienie Podmiotowi komercyjnemu prezentowania Produktów w Anywhere.pl przez Usługodawcę polega na udostępnieniu Podmiotowi komercyjnemu przy użyciu Konta (dostępnego za pośrednictwem Serwisu) narzędzi informatycznych, za pomocą których Podmiot komercyjny może prezentować swoje Produkty w Anywhere.pl.
 2. Usługodawcy przysługuje w każdym czasie uprawnienie do odmowy lub zaprzestania udostępniania dowolnego kanału sprzedaży Podmiotowi komercyjnemu bez podania przyczyny.
 3. Jeżeli jakikolwiek Produkt lub sposób jego prezentacji w ramach Usługi narusza postanowienia Regulaminu, Podmiot komercyjny zobowiązany jest do: a. usunięcia takiego Produktu z Serwisu lub b. dostosowania sposobu jego prezentacji do wymogów Regulaminu.
 4. Prezentacja Produktu przez Podmiot komercyjny w Anywhere.pl stanowi zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników.
 5. Podmiot komercyjny, zakładając Konto w Serwisie oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego materiałów informacyjnych i marketingowych oraz logo w celu promocji Serwisu.

XII. KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEZ BLOGERÓW

 1. Umożliwienie Blogerowi prezentowania swoich treści/dzieł w Anywhere.pl przez Usługodawcę polega na udostępnieniu Blogerowi przy użyciu Konta (dostępnego za pośrednictwem Serwisu) narzędzi informatycznych, za pomocą których Bloger może prezentować swoją twórczość w Anywhere.pl.
 2. Usługa prezentowania treści/dzieł w Serwisie Anywhere dla Blogerów jest bezpłatna.
 3. Usługodawcy przysługuje w każdym czasie uprawnienie do odmowy lub zaprzestania udostępniania dowolnego kanału informatycznego Blogerowi w przypadku naruszenia przez niego treści Regulaminu.
 4. Jeżeli jakakolwiek treść/dzieło Blogera lub sposób jego prezentacji w ramach Usługi narusza postanowienia Regulaminu, Bloger zobowiązany jest do:
 5. usunięcia takiego wpisu/dzieła lub
 6. dostosowania sposobu jego prezentacji do wymogów Regulaminu.
 7. Bloger korzystając z Serwisu oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do wszelkich znaków towarowych, logotypów oraz innych oznaczeń wykorzystywanych przez niego w ramach korzystania przez niego z Usługi, a wykorzystanie ich w ramach korzystania przez niego z Usługi nie stanowi naruszenia prawa, naruszenia praw osób trzecich ani dobrych obyczajów.
 8. Bloger oświadcza, że prezentowane przez niego treści/dzieła w Anywhere.pl nie będą naruszać prawa, praw osób trzecich ani dobrych obyczajów.
 9. Bloger ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczane przez siebie materiały i informacje w Serwisie.
 10. Bloger, zakładając Konto w Serwisie oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego materiałów informacyjnych i marketingowych oraz logo w celu promocji Serwisu.

XIII. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Serwisu.
 2. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności jego dobre imię, Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Serwisu i świadczonych za jej pośrednictwem Usług.

XIV. REKLAMACJE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności Anywhere.pl. W miarę możliwości Usługodawca wykonywać będzie te prace w godzinach nocnych tj. pomiędzy godz. 24:00 a 6:00 rano. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu powiadamiania Użytkowników o planowanych czynnościach konserwacyjnych, naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności.
 2. Zakłócenia w funkcjonowaniu Anywhere.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Usługodawcy za pośrednictwem poczty email, wysyłając wiadomość na adres biuro@anywhere.pl. W celu usprawnienia udzielenia przez Usługodawcę odpowiedzi na reklamację powinna ona zawierać w swojej treści dokładny opis i powód reklamacji.
 3. W terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania Usługodawca rozpatruje reklamację oraz informuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

XV. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

 1. Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe należą do Usługodawcy. Prawa autorskie związane z Anywhere.pl podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).
 2. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników jakichkolwiek elementów graficznych stanowiących przedmiot praw przysługujących Usługodawcy, za wyjątkiem banerów promujących Anywhere.pl oraz sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Usługodawcy.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie działania skutkujące lub mające na celu naruszenie warunków korzystania z Anywhere.pl określonych w niniejszym Regulaminie, stanowią naruszenie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Poprzez zarejestrowanie w serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 2. Administratorem danych osobowych dotyczących Użytkowników jest Usługodawca.
 3. Usługodawca podejmuje wszelkie działania niezbędne do ochrony danych Użytkownika oraz wszelkich innych danych wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu.
 4. Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika do Serwisu.
 5. Celem gromadzenia i uzyskiwania przez Usługodawcę dostępu do tych informacji jest wyłącznie zwiększenie funkcjonalności Serwisu, w szczególności:
 6. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
 7. lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników,
 8. tworzenia statystyk,
 9. prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika.
 10. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu do danych wprowadzonych przez niego do Serwisu, jak również jest uprawniony do ich zmiany.
 11. W celu skorzystania z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z Anywhere.pl Użytkownik powinien przesłać do Usługodawcy pocztą elektroniczną stosowne żądanie wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
 12. W momencie rozwiązania Umowy, wszelkie dane wprowadzone przez Użytkownika zostają usunięte z Serwisu.
 13. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych właściwym organom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 14. Pytania i wszelkie wnioski dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail:.biuro@anywhere.pl.

XVII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. W celu zapewnienia działalności Aplikacji Usługodawca przetwarza dane osobowe jej Użytkowników.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu, tj. w szczególności sposób gromadzenia i wykorzystywania informacji, które ich dotyczą, a także uprawnienia Użytkowników Serwisu w odniesieniu do dotyczących ich danych osobowych określa Polityka Prywatności Serwisu stanowiąca Załącznik do Regulaminu.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Anywhere.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili korzystania z Anywhere.pl.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Anywhere.pl należy kierować na adres: biuro@anywhere.pl.
 4. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: biuro@anywhere.pl
 5. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych.

XIX. ZMIANY REGULAMINU

  Usługodawca ma prawo dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie, o ile jest to spowodowane wymogami technicznymi Serwisu czy zmianami przepisów prawa, zaś zmiany obowiązują wszystkich nowych użytkowników, korzystających z Serwisu od dnia dokonania zmiany. W przypadku dotychczasowych użytkowników Serwisu, zmiany wprowadzone do Regulaminu obowiązują ich po 14 dniach kalendarzowych od daty wprowadzenia zmiany (to jest od daty ich opublikowania na stronie Anywhere.pl). W przypadku nie akceptowania zapisów Regulaminu Użytkownicy są zobowiązani do nie korzystania z Serwisu Anywhere.pl

Załącznik do Regulaminu - Polityka Prywatności Serwisu Anywhere.pl

  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą̨ plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Anywhere.pl Marcin Ranuszkiewicz, dalej „Anywhere.pl”.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Anywhere.pl nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na stronie http://www.anywhere.pl.
 2. Żadna informacja zamieszczona w Serwisie Anywhere.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 3. Prawa autorskie do materiałów zawartych na stronie http://www.anywhere.pl. przysługują niepodzielnie Anywhere.pl. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Anywhere.pl. Wszelkie działania lub zaniechania zarówno Anywhere.pl jak i użytkowników strony podlegają prawu polskiemu.

II. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest firma Anywhere.pl Marcin Ranuszkiewicz z siedzibą w Gdańsku przy ul. Stanisława Skarżyńskiego 3C lok. 1 /80-463/ NIP: 8451212257, REGON: 015430275.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Anywhere.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Anywhere.pl usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Anywhere.pl a także świadczeniem usług przez Anywhere.pl. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. W czasie przebywania na stronie http://www.anywhere.pl Użytkownik może zostać poproszony o podanie wybranych danych osobowych w formularzu rejestracji lub w inny sposób. Dane, o które Użytkownik będzie proszony, to zazwyczaj imię oraz adres e-mail. Formularze, w przypadku których wymagane będzie podanie pełnych danych adresowych, zostają automatycznie przesłane na elektroniczną skrzynkę e-mail, zabezpieczoną hasłem.
 4. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły, jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania.
 5. Anywhere.pl zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 6. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik w szczególności ma prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Anywhere.pl. zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Anywhere.pl danych osobowych innemu niż Anywhere.pl administratorowi danych. W przypadku gdy Użytkownik korzystał z Serwisu Anywhere.pl w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem, dane Użytkownika mogą zostać zachowane m.in. w celu ustalenia odpowiedzialności i uniemożliwienia dalszego niedozwolonego korzystania z usług Anywhere.pl. Podstawą zachowania danych osobowych jest art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom administracyjnym.
 8. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Anywhere.pl przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń.

III. PLIKI COOKIES

 1. Podczas korzystania z witryny http://www.anywhere.pl na komputerze Użytkownika zapisywane są tzw. „cookies” – małe pliki tekstowe służące do identyfikowania internauty przy ponownych odwiedzinach. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Przy ich pomocy nie są przetwarzane czy przechowywane dane osobowe.
 2. W wypadku rejestracji w serwisie Anywhere.pl Użytkownik przekazuje swój adres e-mail. W bazie danych nie są przechowywane hasła, a jedynie ich kryptograficzne skróty. Użytkownik zyskuje możliwość definiowania 'moich punktów', które są również przechowywane w bazie danych.
 3. Aplikacja może używać danych dotyczących lokalizacji dostarczanych przez API Lokalizacji Urządzenia/Przeglądarki. Wykorzystanie tej funkcji może zostać w dowolnym momencie zablokowane przez użytkownika w ustawieniach Systemu/Przeglądarki/przy wysyłaniu zgłoszenia.
 4. Korzystanie z usług Serwisu skutkuje akceptacją polityki prywatności.

IV. KONTAKT

  W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu + lub e-mail biuro@anywhere.pl