Cel firmy celem każdego z pracowników

Nasze magazyny
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Temu, kto nie wie, do jakiego portu zmierza, nie sprzyja żaden wiatr”. 

Seneka Młodszy

 

Reklama

Żeby firma mogła realizować swoją wizję, misję i cele strategiczne, każdy jej pracownik musi pracować na ten sukces, niezależnie od funkcji i szczebla zajmowanego w firmie. Znajomość wizji, misji i celów strategicznych firmy oraz zaangażowanie każdego pracownika są kluczowe w realizowaniu rzeczy wielkich. Jeśli firmę porównamy do mechanizmu zegara, to aby cały zegar zrealizował swoje użytkowe zadanie i precyzyjnie wskazywał czas, każdy, nawet najmniejszy jego tryb musi działać doskonale.

Zdarza się jednak, że ekskluzywnąwiedzę na temat obranej misji i wizji firmy posiada jedynie wąska grupa osób zarządzających. Wiedza ta nie powinna być jednak zarezerwowana tylko dla kadry zarządzającej, ale także dla menedżerów średniego i niższego szczebla, którzy są w równym stopniu zaangażowani w realizację strategicznych celów firmy.

oega_pilzno_1

Niezależnie od szczebla i pełnionej funkcji w firmie, kluczowym zadaniem przełożonego jest znalezienie sposobu na zaszczepienie w każdym pracowniku chęci realizacji misji, wizji i celu nadrzędnego firmy, będących w zgodzie z jego celami wewnętrznymi. Zdarza się bowiem tak, że osoby znające dobrze wizję, misję firmy i jej cel nadrzędny nie czują się odpowiedzialne za ich realizację.

W jaki sposób przenieść odpowiedzialność za realizcję celu na wszystkich pracowników?

Czy można zbudować system, dzięki któremu każda z zatrudnionych osób czuje się współodpowiedzialna za realizację i przekraczanie celów?

Jedną z kluczowych umiejętności kierownika i menedżera jest praca z celem. Podejście takie jest ważne, ponieważ dobre określanie celów jest warunkiem koniecznym do efektywnego działania i osiągania sukcesów. Główny cel firmy, wynikający z jej wizji i misji, oddziałuje w ten sposób, że spaja cały zespół, menedżerów wyższego i niższego szczebla, a ich umiejętność komunikowania celów i delegowania zadań poprzez cele jest właśnie tym czynnikiem, który aktywizuje, integruje i motywuje pracowników.

Cel posiada moc skupiania uwagi na działaniu, zwiększa naszą efektywność i sprawia, że widzimy większy sens (celowość) swojej pracy. Umiejętność określania celów jest bezcenna, ponieważ przyśpiesza osiąganie sukcesów zarówno prywatnych, jak i zawodowych. Menedżer musi wiedzieć, jak prawidłowo określać cele, aby uzyskiwać pożądane rezultaty w krótszym czasie i jak połączyć cele osobiste ludzi ze swoich zespołów z celami firmy, po to aby uruchomić zwiększoną motywację wewnętrzną pracowników. Bycie wysokiej klasy kierownikiem i menedżerem oznacza działanie w sposób zaplanowany i celowy. To praca na celach krótko- i długoterminowych, jak również znajomość własnych strategii osiągania sukcesu, aby osiągać go zawsze, gdy się czegoś podejmujemy.

oega_pilzno_2

Czym jest cel?

Cel jest to założony rezultat naszych dążeń. Jest to punkt, do którego zmierzamy, służący do wyznaczania kierunku działalności przedsiębiorstwa.Innymi słowy jest to pożądany stan, który firma lub organizacja chce osiągnąć w przyszłości. Cel jest swego rodzaju drogowskazem, kierunkiem działania, punktem odniesienia, perspektywą, drogą, planem, marzeniem, zawierającym ramy czasowe i wymuszającym działanie.

Cele cząstkowe, takie jak doskonalenie i wzrost zadowolenia pracowników,są niemierzalne. Przykładem celu nadrzędnego jest na przykład: nasza firma jest liderem zmian na rynku nowoczesnych technologii

Cele cząstkowe, składają się na cel główny firmy.Praca z celami cząstkowymi i na celu głównym jest podstawowym elementem nowoczesnego zarządzania firmą. Każdy cel ma wartość informacyjną na temat tego, co jest dla firmy i jej pracowników ważne. Cel jest jak system kierujący nas do stanu pożądanego. Jest tym, co firma chce osiągnąć – dokąd zmierza. Często firmy lub organizacje mają więcej niż jeden cel. Jednak niezależnie od ich liczby najważniejszy pozostaje wybór takich metod i środków działania, dzięki którym pracownicy będą te cele realizować na rzecz i dla dobra organizacji. Wyznaczanie celów ma także swój praktyczny, codzienny wymiar:

  • zapewniają poczucie kierunku działania,
  • wytyczają plany i decyzje,
  • pomagają ocenić osiągnięcia i postępy konkretnych działań.

 

To, co dostajesz, osiągając swoje cele, nie jest tak ważne jak to, kim się stajesz, osiągając je.

Henry David Thoreau

 

Cel nadaje odpowiedni kierunek myślenia i kieruje naszym działaniem. Dobrze postawiony cel to taki, który nas „przestrasza, ale nie wystrasza”, wymusza na nas działanie, zawiera określoną wartość i wpisuje się w szerszy kontekst działalności biznesowej lub prywatnej.
W sytuacji idealnej cele prywatne i zawodowe, realizowane w danej firmie, są ze sobą spójne i wzajemnie się dopełniają.

Co daje motywację do osiągania celów?

Zgodność postawionego celu z naszymi wartościami i wartościami firmy to najskuteczniejszy motywator do osiągania celów zawodowych. Nasze wartości stanowią system wzmacniający działanie i jego rezultat. Ważne jest, aby dookreślić rezultat naszego działania poprzez system zmysłów (widzę, słyszę i czuję to, co chcę zrealizować). Rezultaty naszych działań muszą być namacalne. Są one jak znaki drogowe lub jak dobrze oznaczony szlak górski. Widzimy po nich, że podążamy w dobrym kierunku.

oega_pilzno_3

Zdolność do wyznaczania i realizacji celów strategicznych firmy jest jednym z elementów, który wyróżnia liderów od przeciętnych przedsiębiorców. 

Celu firmy nie należy mylić z jej działaniami i funkcjami, jakie spełnia ona w systemie gospodarczym danego państwa i społeczeństwa. Głównym celem każdej firmy lub organizacji, bez względu na jej charakter i typ działalności, jest zapewnienie sobie ciągłości biznesu i perspektyw na wiele lat.

 

Tekst: Infinity Power International

omega-pilzno.com.pl

Reklama